Jesteś tutaj: Strona główna » Pion naukowy » Redakcja Reumatologii » Wskazówki dla autorów/Instructions for Authors

Wskazówki dla autorów/Instructions for Authors

 

Wskazówki dla autorów   Instructions for Authors
 
Dwumiesięcznik Reumatologia przyjmuje do druku prace oryginalne oraz prace przeglądowe i kazuistyczne z zakresu reumatologii i dziedzin pokrewnych. Czasopismo publikuje również sprawozdania ze zjazdów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych, recenzje książek, komentarze, wspomnienia i listy do redakcji. Pismo zamieszcza artykuły redakcyjne, które są pisane na specjalne zaproszenie redakcji i nie są poddawane ocenie recenzentów. Istnieje też możliwość publikowania prac habilitacyjnych w postaci suplementu do czasopisma na koszt autora pracy. 
 
Artykuły muszą być przygotowane w języku angielskim. Autorzy, dla których język angielski nie jest językiem podstawowym, powinni skorzystać z pomocy eksperta, aby styl językowy nadesłanego artykułu był poprawny.
 
Czasopismo ukazuje się w papierowej wersji pierwotnej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.instytutreumatologii.pl (zakładka pion naukowy/redakcja reumatologii) oraz http://www.termedia.pl/Czasopismo/Reumatologia-18. Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD).
 
SKŁADANIE PRAC
Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną po zalogowaniu i założeniu konta na stronie: http://www.editorialsystem.com/reum. Wymagania dotyczące tekstu: czcionka 12 pkt, odstępy 1,5 cm między wierszami, marginesy 2,5 cm. Tekst nie powinien być formatowany. W tekście nie należy umieszczać tabel i rycin, ale w miejscu proponowanym przez autora trzeba umieścić odpowiednią informację, np. Table I, Figure 3. 
 
Typ pracy, dane autorów i ich afiliacje, a także tytuł pracy, streszczenie oraz słowa kluczowe wpisuje się w kolejno ukazujące się okna panelu. Prosimy o niepodawanie danych dotyczących autorów (dane personalne i afiliacje) w pliku treści pracy. Tabele i ryciny (fotografie) powinny być dołączone w osobnych plikach (łączna maksymalna liczba – 6).
 
WSKAZÓWKI SZCZEGÓŁOWE
Tytuł pracy powinien być podany w języku angielskim i polskim. 
 
Streszczenia (w języku angielskim i polskim) – objętość minimum 250, a maksimum 300 słów dla prac oryginalnych, a od 100 do 150 słów dla prac przeglądowych i kazuistycznych. Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną, tj. zawierać: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski. 
 
Słowa kluczowe w języku angielskim i polskim, w liczbie 3–4, zgodne z Index Medicus (Medical Subject Heading). 
 
Tekst pracy:
 • w pracy oryginalnej powinien być : wstęp i cel pracy, materiał, metody (lub materiał i metody), wyniki, omówienie/dyskusja, wnioski;
 • w pracach przeglądowych – układ dowolny;
 • w pracach kazuistycznych – wstęp (powód zainteresowania przypadkiem), opis przypadku, omówienie charakterystycznych objawów, wyników leczenia itp. 
 
Podziękowania i oświadczenia prosimy umieszczać na końcu artykułu.
 
Piśmiennictwo: prace cytowane w tekście powinny być numerowane według kolejności cytowań; odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych; należy podać nazwiska trzech pierwszych autorów, a jeśli jest ich więcej – dodać skrót „et al.”, tytuł pracy, skrót nazwy pisma (wg Index Medicus). Liczba pozycji piśmiennictwa nie powinna przekraczać 30 dla prac oryginalnych i kazuistycznych, a 60 dla prac przeglądowych. 
 
Całkowita objętość prac, włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i streszczenia, nie może przekraczać:
 • dla prac oryginalnych i przeglądowych – 15 stron;
 • dla prac kazuistycznych – 8 stron;
 • wspomnień – 3 stron. 
Strona maszynopisu to 1800 znaków. 
 
Tabele należy ponumerować liczbami rzymskimi według kolejności pojawiania się w pracy. Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tekście. Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcie skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą. 
 
Ryciny i fotografie prosimy numerować liczbami arabskimi i załączać w oddzielnych plikach. Ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Prosimy „nie osadzać” rysunków i fotografii w dokumentach MS Office. Rozmiar ryciny (fotografii) wraz z oznaczeniami i legendą nie powinien być większy niż 16 na 12 cm. Ryciny i fotografie są umieszczane w artykule w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone, prosimy zatem o ich staranne wykonanie. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację. Redakcja przyjmuje także ryciny i fotografie kolorowe. Na zamieszczenie fotografii wykorzystującej wizerunek osób (pacjentów) autor artykułu powinien uzyskać zgodę osoby fotografowanej i autora fotografii. 
 
Skróty należy zawsze objaśnić przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia). Nie należy używać skrótów w tytule pracy. 
 
Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (Systéme International d’Unités). 
 
OŚWIADCZENIA
O przekazaniu praw autorskich, istnieniu konfliktu interesów, finansowaniu badań
Do każdej pracy nadesłanej do redakcji wymagane jest dołączenie oświadczenia, podpisanego przez wszystkich autorów, o przekazaniu Instytutowi Reumatologii praw autorskich i wydawniczych, oraz że praca nie była już publikowana lub oddana jednocześnie do druku w innym wydawnictwie. Konieczne jest również przesłanie oświadczenia o braku lub istnieniu konfliktu interesów, ze wskazaniem, jaki konflikt interesów zachodzi, oraz wskazanie ewentualnego źródła finansowania badań do publikacji (grant, instytucja naukowo-badawcza, stowarzyszenie, inny podmiot) lub o ich braku. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej czasopisma http://www.termedia.pl/Czasopismo/Reumatologia-18/Dla_autorow; http://www.instytutreumatologii.pl (zakładka pion naukowy/redakcja reumatologii) oraz w panelu zgłoszeń http://www.editorialsystem.com/reum. Po wypełnieniu i podpisaniu oświadczeń wymagane jest ich załączenie (skan) przy umieszczaniu artykułu w elektronicznym systemie zgłoszeniowym.
 
Jednocześnie redakcja przejmuje na siebie obowiązek bezstronności w kwalifikacji pracy do druku.
 
O zakresie pracy autorów
Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych zgodnie z kryteriami ICMJE (International Comittee of Medical Journal Editors) i WAME (World Association of Medical Editors), dlatego konieczne jest także podanie informacji o zakresie pracy każdego autora włożonej w tworzenie publikacji, m.in. kto jest autorem koncepcji pracy, założeń, metod, protokołu badań itp., oraz afiliacji każdego z autorów. Wzór oświadczenia o zakresie pracy dostępny jest na stronie internetowej czasopisma http://www.instytutreumatologii.pl (po otwarciu zakładki pion naukowy/ redakcja reumatologii) oraz w panelu zgłoszeń http://editorialsystem.com/reum
 
Informujemy, że Redakcja przestrzega najwyższych standardów w publikacjach naukowych i współpracę z autorami opiera na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób/podmiotów w powstanie publikacji. Wszelkie przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” jako przejaw nierzetelności naukowej będą podlegały karom zwyczajowym. 
 
Zgoda komisji ds. etyki w nauce 
Zgoda jest wymagana w przypadku prac przedstawiających wyniki badań z udziałem chorych lub ochotników. Postępowanie autorów musi być zgodne z wymogami Deklaracji Helsińskiej w jej aktualnym brzmieniu (obecnie z 2008 roku). Autorzy powinni uzyskać zgodę właściwej komisji ds. etyki w nauce na przeprowadzenie badania i podpisaną świadomą zgodę każdej osoby biorącej udział w badaniu. Zgoda komisji bioetycznej jest też wymagana w przypadku prac na ludzkim materiale biologicznym (a także w pracach retrospektywnych). Informacje takie powinny być umieszczone w rozdziale „Materiał i metody”. Autorzy prac są zobowiązani do nieujawniania personaliów opisywanych chorych. 
 
RECENZOWANIE PRAC
Prace nadesłane do redakcji podlegają ocenie recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Zasady recenzowania prac są szczegółowo przedstawione na stronie internetowej czasopisma (http://www.instytutreumatologii.pl w zakładce pion naukowy/redakcja reumatologii); są one zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl). 
 
UWAGI KOŃCOWE
Za prace publikowane w dwumiesięczniku Reumatologia autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek językowych bez porozumienia z autorem. Inne zmiany są konsultowane z autorami. Redakcja przekazuje autorom pracę do autoryzacji z prośbą o odesłanie jej w ciągu trzech dni.
 
Stosowanie się do przedstawionych wymagań jest warunkiem koniecznym do opublikowania pracy w czasopiśmie. Nie ma możliwości zrecenzowania i opublikowania artykułu niespełniającego wymogów formalnych.
 
Corocznie najlepsze prace oryginalne opublikowane w danym roku kalendarzowym będą nagradzane przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne.
 
 
 
The bi-monthly journal Reumatologia accepts for publication original articles, reviews and case reports in the field of rheumatology and on related subjects. The journal also publishes reports from national and international meetings and conferences, book reviews, commentaries, personal remembrances and letters to the editor. The journal publishes editorial articles which are written upon special invitation of the editorial board and thus are not subject to review. Postdoctoral (habilitation) theses in the form of a supplement to the journal can also be published – at the author’s expense. 
 
Articles must be prepared in English. Authors for whom English is not their first language should seek the advice of an expert to make sure that their submission is linguistically and stylistically correct.
 
The journal is published in the paper original version as well as in electronic format on the website at http://www.instytutreumatologii.pl (tab: Pion naukowy/ Redakcja reumatologii) and http://www.termedia.pl/Czasopismo/Reumatologia-18. Articles in the journal are published open access (OA).
 
SUBMISSION
Manuscripts should be sent electronically after logging in and setting up an account at http://www.editorialsystem.com/reum. Text requirements: 12 pt font, spacing of 1.5 cm between the lines, margins of 2.5 cm. The text should not be formatted. Tables and figures should not be placed in the text. Instead, appropriate information should be provided in the place proposed by the author, such as Table I, Fig. 3, etc.
 
The type of work, the authors and their affiliations, as well as the title, abstract and key words should be entered in appropriate fields in the electronic submission panel. Please do not provide data on the authors (personal information and affiliations) in the work content file. Tables and figures (photographs) should be attached in separate files (maximum number of tables and figures – 6).
 
PARTICULAR INSTRUCTIONS
The title of the paper should be given in English and Polish.
 
Abstracts (in English and Polish) should consist of a minimum 250 words and a maximum of 300 words for original papers and from 100 to 150 words for reviews and case studies. An abstract of an original paper should be structured to include the aim, material and methods, results and conclusions.
 
Key words (3–4) in English and in Polish, according to Index Medicus (Medical Subject Headings).
 
Text:
 • original works should include an introduction and aim, material, methods (or material and methods), results, discussion/debate, conclusions;
 • review articles may have a free-form layout;
 • case reports should include an introduction (why the case is interesting), description of the case, discussion of characteristic symptoms, results of treatment, etc.
 
Acknowledgements and statements should be plac­ed at the end of the article.
 
References: works cited in the text should be num­bered in the order of their citation; references in the text should be placed in square brackets; the last names of the first three authors should be provided (if there are more authors, the abbreviation “et al.” should be added), and the title of the work and the abbreviated name of the journal (as per Index Medicus) should be given. The number of references should not exceed 30 for original articles and case reports, and 60 for review articles.
 
The total volume of manuscripts including tables, figures, references and abstracts, may not exceed:
 • for original articles and reviews – 15 pages;
 • for case reports – 8 pages;
 • personal remembrances – 3 pages.
A standard manuscript page contains 1800 characters.
 
Tables should be numbered using Roman numerals in the order in which they appear in the work. Information contained in tables should not be repeated in the body of the text. Explanations for tables, e.g. full forms of abbreviations, should be provided in footnotes below tables. 
 
Figures and photographs should be numbered using Arabic numerals and attached in separate files. Figures should be saved in one of the following formats: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp or .eps. Photographs should have a resolution of 300 dpi and .tif or .jpg format. Please do not embed drawings and photographs in MS Office documents. The dimensions of figures (photographs) together with designations and legend should not exceed 16 cm × 12 cm. Figures and photographs are placed in the article in the form in which they are supplied, so please make sure that they are prepared carefully. If a figure (photograph) has been published before, then its source should be provided, and written consent should be obtained from the copyright holder to publish it again. The editorial board also accepts coloured figures and photographs. In order to publish photographs using the image of people (patients), the author of the article should obtain the consent of the subject and the author of the photographs.
 
Abbreviations should always be explained when used for the first time in the text (this rule also applies to abstracts). Abbreviations should not be used in the title of the manuscript.
 
Results of laboratory tests, as well as relevant norms and standard deviations, should be expressed in units adopted by the International System of Units (Systéme International d’Unités). 
 
STATEMENTS
On the transfer of copyrights, conflicts of interest and funding of research
Each manuscript submitted to the editorial board should be accompanied by a statement signed by all authors transferring all copyrights and publishing rights to the Institute of Rheumatology, and stating that the work has not been published before or submitted concurrently for publication in any other journal. It is also required to submit a statement on the absence or existence of a conflict of interest and, if such a conflict exists, indicate its nature and identify sources of funding for publication (grants, scientific research institution, association, other entity), or a lack thereof. Templates for statements are available on the website of the journal at: http://www.termedia.pl/Czasopismo/Reumatologia-18/Dla_autorow or http://instytutreumatologii.pl (tab: Pion naukowy/Redakcja reumatologii), and in the submission panel http://editorial­system.com/reum. After completing and signing the statements, they must be appended (in the form of a scan) when uploading the article in the electronic submission system.
 
At the same time, the editorial board assumes the obligation to ensure impartiality in qualifying the submission for publication.
 
Scope of work of the authors
The journal applies procedures ensuring the originality of scientific publications in accordance with ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) and WAME (World Association of Medical Editors) criteria. Therefore, it is also necessary to provide information on the scope of contribution made by each author to the publication, i.e. specify the author of the concept of the study, assumptions, methods, study protocol, and the like, as well as the affiliation of each of the authors. A template for the statement on the scope of work is available on the website of the journal at http://www.termedia.pl/Czasopismo/Reumatologia-18/Dla_autorow or http://instytutreumatologii.pl (after open­ing the tab: Pion naukowy/Redakcja reumatologii), and in the submission panel at http://editorialsystem.com/reum
 
The editorial board observes the highest standards of scientific publication and the cooperation with authors is based on the transparency of information on the actual contribution of persons/institutions to the development of the publication. All cases of ghostwriting and guest authorship will be liable for customary penalty as an indication of scientific negligence.
 
Consent of the Commission on Ethics in Science
Such consent is required for works presenting results of studies involving patients or volunteers. The authors’ conduct must comply with the Declaration of Helsinki in its current version (currently 2008). The authors should obtain the consent of an appropriate Committee on Ethics in Science to conduct the study, and signed informed consent of each person involved in the study. Consent of the bioethics committee is also required for works on human biological material (also in retrospective studies). This information should be provided in the section “Material and methods”. Authors of works are obliged not to disclose personal information about the described patients.
 
MANUSCRIPT REVIEW
Manuscripts submitted to the editorial board are assessed by reviewers. The editorial board selects reviewers based on the subject of the submitted manuscript. The rules of double blind review are presented in detail on the website of the journal: http://www.termedia.pl/ Czasopismo/Reumatologia-18/Dla_autorow; http://www.instytutreumatologii.pl in the tab: Pion naukowy/Redakcja reumatologii; the rules are in conformity with the guidelines of the Ministry of Science and Higher Education (www.nauka.gov.pl). 
 
FINAL REMARKS
The authors do not receive any fees for works published in the Reumatologia bi-monthly.
 
The editorial board reserves the right to make language corrections without consulting the author. Other changes are consulted with the authors. The editorial board sends manuscripts to their authors for authorization with a request to return them within three days.
 
Compliance with the requirements presented above is a prerequisite for article publication in the journal. Articles that do not meet formal requirements cannot be reviewed and published.
 
Every year, the best original articles published during a given calendar year will receive awards granted by the Polish Society of Rheumatology.
 

 

Pliki do pobrania/Downloads: