Jesteś tutaj: Strona główna » Pion naukowy » Redakcja Reumatologii » Zasady recenzowania/The rules of manuscript review

Zasady recenzowania/The rules of manuscript review

Zasady recenzowania prac:   The rules of manuscript review:

Prace nadesłane do redakcji podlegają ocenie recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzenta, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Recenzent jest osobą, której kompetencje w danej dziedzinie poświadczone są dorobkiem naukowym. Jest niezależny od autora recenzowanej pracy i nie pozostaje w zależności z redakcją czasopisma.

Recenzent może odmówić sporządzenia recenzji jeśli:

 • a) tematyka artykułu w jego ocenie wykracza poza jego wiedzę merytoryczną,
 • b) nie dysponuje czasem potrzebnym do sporządzenia recenzji,
 • c) występuje konflikt interesów z redakcją czasopisma lub autorem recenzowanej pracy.

Recenzja powinna zawierać:

 • a) konkluzję całościowej oceny pracy,
 • b) ocenę merytoryczną pracy,
 • c) zasadność podjęcia tematu pracy,
 • d) ocenę poprawności zastosowanych metod statystycznych,
 • e) uwagi końcowe.

Zalecenia recenzentów są przedstawione autorowi w postaci pisemnej. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności.

 

The manuscripts submitted to the editorial office are a subject of reviewer’s assessment. The editorial office chooses a reviewer based on the subject of the submitted manuscript. The competences of a reviewer are confirmed by the academic achievements. The reviewer is independent of the author of the reviewed manuscript and the editorial office of the journal.

The reviewers can refuse to review a manuscript if:

 • a) he/she judges that the subject of the manuscript goes beyond his/her factual knowledge,
 • b) he/she does not have the time required to prepare a review,
 • c) a conflict of interest occurs between the editorial office or the author of the reviewed manuscript.

The review should include:

 • a) conclusion on the overall assessment of the manuscript,
 • b) factual assessment of the manuscript,
 • d) the assessment of the appropriate use of statistical methods,
 • e) final remarks.

The recommendations of the reviewers are presented to the author in writing. The review procedure respects the principle of confidentiality.

.

Pliki do pobrania