Jesteś tutaj: Strona główna » Pion naukowy » Zakład Gerontologii i Zdrowia Publicznego

Zakład Gerontologii i Zdrowia Publicznego

Kierownik: dr n. hum. Filip Raciborski

Obecny zespół:  Jolanta Grygielska,  Małgorzata Mańczak, Sylwia Ostrowska, Anna Kłak, Piotr Samel-Kowalik

Główne zadania i kierunki działalności:

 • interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące zagrożeń oraz obciążeń ze strony chorób reumatycznych; współpraca w tym zakresie z ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą
 • naukowa analiza efektywności funkcjonowania organizacji opieki medycznej  w odniesieniu do chorych na choroby reumatyczne
 • opracowywanie kompleksowych programów w zakresie zwalczania chorób reumatycznych
 • realizacja ogólnokrajowych i regionalnych projektów profilaktycznych
 • promocja zdrowia w dziedzinie reumatologii
 • prowadzenie działań podnoszących świadomość społeczną chorób reumatycznych
 • realizacja Narodowego Programu Zdrowia w zakresie chorób reumatycznych na lata 2007–2015

Kontakt

Zakład Gerontologii i Zdrowia Publicznego
Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa

tel. (22) 844 66 33
fax (22) 646 67 88
e-mail: zgizp@spartanska.pl

Sekretariat czynny w godz. 7.00–14.35.

historia

Instytut Reumatologii powstał w styczniu 1950 roku, chociaż jego początki sięgają już 1930 roku. W pierwszej połowie lat 60-tych XX w. Instytut przeprowadził się do swojej obecnej siedziby przy ul. Spartańskiej 1. W tym samym okresie (1962 r.) powstał Zakład Organizacji Walki z Chorobami Reumatycznymi, do którego głównych zadań należało prowadzenie badań epidemiologicznych. Zakład osiągnął na tym polu znaczne sukcesy oraz renomę w kraju i zagranicą.

Zmiany, jakie nastąpiły w systemie opieki zdrowotnej po 1989 roku oraz nowe podejście do zarządzania zdrowiem pacjentów sprawiły, iż w zakres obowiązków Zakładu włączono promocję zdrowia.

W związku z rozwojem Zakładu i poszerzeniem zakresu jego działalności konieczne stało się zmienienie nazwy na Zakład Promocji Zdrowia i Epidemiologii Chorób Reumatycznych.

W chwili obecnej Zakład zajmuje się przygotowywaniem i realizacją badań epidemiologicznych oraz szeroko rozumianą promocją zdrowia. W ramach promocji zdrowia wspomaga grupy samopomocy chorych, wydaje materiały edukacyjne adresowane do pacjentów, redaguje pismo "Złoty Środek", ściśle współpracuje z mediami i politykami w kraju i w strukturach Unii Europejskiej.

W swoich badaniach prezentuje interdyscyplinarne podejście łączące wiedzę z zakresu: medycyny, epidemiologii, nauki o zdrowiu, socjologii, ekonomii oraz wielu innych dziedzin. Zakład otwarty jest na nawiązywanie nowych kontaktów oraz wszelkiego rodzaju współpracę w kraju i zagranicą.

aktualne projekty badawcze

Badanie: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce – projekt POLSENIOR

POLSENIOR to interdyscyplinarny program, który dostarczy danych ponad 40 ośrodkom badawczym. W realizacji projektu uczestniczy wielu specjalistów z dziedzin takich jak: medycyna (geriatrzy, interniści, kardiolodzy, neurolodzy, nefrolodzy, psychiatrzy, endokrynolodzy, epidemiolodzy, reumatolodzy i inni), biologia molekularna, socjologia, psychologia, ekonomia i demografia.
Grupa badana: w ciągu 3 lat, na które zaplanowano realizację projektu, przebadanych zostanie łącznie około 5 tysięcy osób w wieku od 65 lat oraz dodatkowo grupa u progu starości w wieku 55-59 lat (jako populacja odniesienia).
Wszystkie dane uzyskane podczas badania zgromadzone zostaną we wspólnej bazie, co umożliwi pogłębioną analizę materiałów i ułatwi wyciąganie wniosków. Wyniki badań opublikowane będą w postaci książkowej oraz w formie raportu przedstawione Zleceniodawcy projektu zamawianego i osobom odpowiedzialnym za długofalową politykę zdrowotną i społeczną państwa.
Wykonawcy: Zakład Promocji Zdrowia i Epidemiologii oraz Zakład Mikrobiologii i Serologii wchodzący w skład Zespołu badawczego pod kierunkiem prof. Andrzeja Więcka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
http://polsenior.iimcb.gov.pl/

Badanie: Wady postawy oraz choroby układu kostno-stawowego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – badanie epidemiologiczne

Opis projektu: Przedmiotem badania jest określenie częstości występowania wad postawy oraz objawów chorób układu kostno-stawowego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz u ich rodziców mieszkających na terenie Warszawy. Równocześnie podjęta zostanie próba zbadania poziomu aktywności fizycznej w badanych grupach.
Badanie realizowane będzie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny wraz z Instytutem Reumatologii przy współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty. Planowane jest przebadanie około 1500-2000 dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz ich rodziców przy użyciu specjalnie do tego celu stworzonego kwestionariusza. Badanie realizowane będzie w okresie od października 2010 do czerwca 2011 roku. Część terenowa projektu planowana jest na styczeń.
Otrzymane wyniki zostaną zaprezentowane Ministerstwu Zdrowia, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Mazowieckiemu Kuratorium Oświaty oraz dyrekcji szkół biorących udział w badaniu. Zebrane dane posłużą do przygotowania artykułów naukowych oraz wystąpień konferencyjnych. Badanie planowane jest jako pilotaż poprzedzający przygotowanie narodowego programu dotyczącego wad postawy oraz chorób układu kostno-stawowego.

Badanie: „Ile kosztuje zdrowie?” – koszty społeczno-ekonomiczne reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)

Celem badania było oszacowanie kosztów RZS w Polsce. Badanie objęło 1000 zdiagnozowanych pacjentów z terenu całej Polski z wylosowanych 50 poradni reumatologicznych. Dotyczyło okresu 12 miesięcy poprzedzających przeprowadzenie ankiety. Badanie było realizowane od listopada 2009 do marca 2010 roku.
Kwestionariusz obejmował 4 główne bloki tematyczne:
 • koszty leczenia, włączając w to m. in.: wizyty lekarskie, badania ambulatoryjne, fizjoterapię, pobyty w szpitalu i w sanatorium;
 • koszty dostosowania środowiska do choroby i niepełnosprawności, gdzie ujęto m. in.: zmianę stylu życia w zakresie diety, stroju, transportu, dostosowania mieszkania, koszty opieki;
 • sytuacja zawodowa respondenta – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, praca zawodowa, prawo do renty, emerytura (w tym wcześniejsza);
 • budżet gospodarstwa domowego.
Projekt zrealizowany z nieograniczonego grantu firmy Sanofi-Aventis.

Badanie: European Musculoskeletal Conditions Surveillance and Information Network

Międzynarodowy projekt, którego celem jest poprawa i harmonizacja jakości opieki w chorobach reumatycznych i innych schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego w krajach Unii Europejskiej. Cel ten ma być osiągnięty przez utworzenie i wdrożenie odpowiedniego systemu informacji, który pozwoli na identyfikację barier w skutecznym zapobieganiu i leczeniu tych schorzeń w krajach członkowskich.
Projekt podzielono na kilka etapów:
 • Uzyskanie wiedzy na temat znaczenia schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego w odniesieniu do stanu zdrowia, warunków socjalnych, możliwości zatrudnienia oraz sytuacji ekonomicznej. Wykorzystanie specyficznych wskaźników w tym etapie ma pomóc w określeniu braków w informacji.
 • Wypracowanie standardów opieki dla chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów i reumatoidalnym zapaleniem stawów w oparciu o najlepsze doświadczenia.
 • Określenie wskaźników jakości opieki, które umożliwią monitorowanie stosowania wypracowanych standardów i przeprowadzenie programów pilotażowych w niektórych krajach wspólnoty.
 • Identyfikacja przeszkód i czynników wspomagających wpływających na wprowadzenie ww. standardów.
 • Utworzenie bazy informatycznej służącej rozpowszechnianiu rekomendacji ekspertów.
Projekt pod patronatem Komisji Europejskiej przewidziano na 3 lata.
EUMUSC.NET - European Musculoskeletal Conditions Surveillance and Information Network - http://www.eumusc.net/

zakończone projekty badawcze

Badanie: Nasze zdrowie, nasze dolegliwości (2002-2003)

Kierownik projektu: dr n. hum. B. Moskalewicz
Wykonawcy: dr n. med. E. Eyman, lek. med. K. Świerkocka, dr n. przyr. B. Wojtyniak, dr n. przyr. P. Goryński

Zrealizowane badanie jest pierwszym projektem epidemiologicznym w Polsce, w którym temat dolegliwości i chorób reumatycznych został podjęty w takim zakresie. Głównym celem badania była ocena rozpowszechnienia podstawowych dolegliwości i chorób reumatycznych w populacji dorosłych mieszkańców Polski oraz określenie czynników demograficzno-społecznych i zdrowotnych związanych z ich występowaniem. Badanie zostało zrealizowane na 3979 osobowej, losowej próbie reprezentatywnej dla dorosłych mieszkańców Polski. Badanie „Nasze zdrowie, nasze dolegliwości” zostało przeprowadzone przez Zakład Epidemiologii Chorób Reumatycznych Instytutu Reumatologii przy współpracy Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Zakładu Statystyki Medycznej Państwowego Zakładu Higieny. Badanie było w znacznym stopniu sponsorowane przez firmę Pfizer.

Badanie „Nasze zdrowie, nasze dolegliwości” przeprowadzono w latach 2001-2002.

Badanie: Związki intymne w chorobach reumatycznych

Projekt prowadzony w latach 2006–2009. Realizacja projektu przebiegała w dwóch etapach:

Badanie ankietowe profesjonalistów zdrowia (lekarze rodzinni, reumatolodzy, pielęgniarki, rehabilitanci) odnośnie wpływu schorzenia reumatycznego na świadome rodzicielstwo, tworzenia związków partnerskich oraz znaczenia seksu dla zdrowia chorego. Zebrano również informacje na temat prowadzenia rozmów z pacjentami o ich życiu seksualnym.
Badanie ankietowe dotyczące sfery seksualności chorych na schorzenia reumatyczne. Projekt zakładał rozmowy z profesjonalistami zdrowia zajmującymi się tą problematyką oraz samymi pacjentami. Zebrano materiał o 131 parach.

Projekt zrealizowany z nieograniczonego grantu firmy ICN Polfa Rzeszów.

Badanie: Bóle krzyża: uwarunkowania środowiskowe i elementy diagnozy psychologicznej (1996-1998)

Kierownik projektu: dr n. hum. B. Moskalewicz
Wykonawcy: dr n. med. E. Eyman; lek. med. M. Happach; lek. med. K. Świerkocka; dr n. med. I. Krzemińska-Dąbrowska

Badanie: Niepełnosprawność chorych leczonych z powodu nieurazowych schorzeń układu ruchu i tkanki łącznej w Polsce i Słowacji

Wieloletnia współpraca z Instytutem Chorób Reumatycznych w Pieszczanach (Słowacja), finansowana z Fundacji im. Purkyne (od 1992 do 2003).
Koordynator krajowy: dr n. hum. B. Moskalewicz

Badanie: Odległa obserwacja stanu zdrowia chorych hospitalizowanych z powodu spondyloartropatii

Grant we współpracy ze Stowarzyszeniem Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych w Kielcach (2000-2003).

Kierownik zespołu: prof. dr hab. n. med. A. Romicka
Wykonawca: dr n. hum. B. Moskalewicz

Badanie: Strategia wczesnej diagnostyki zapalenia stawów

Realizacja i koordynacja rocznej ekspertyzy. Umowa N6/Eks/2008/1040/3681/MNiSzW. Ekspertyza zamawiana przez Ministerstwo Zdrowia.
Kierownik projektu: dr n. hum. B. Moskalewicz

Szkoła Reumatologii Praktycznej

Zakład Promocji Zdrowia i Epidemiologii Chorób Reumatycznych we współpracy z Katedrą i Zakładem Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zarządem Głównym Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków od 2002 roku organizuje dwa razy w roku dwudniowe kursy dla lekarzy rodzinnych w ramach Szkoły Reumatologii Praktycznej. Celem głównym programu jest profilaktyka niepełnosprawności w chorobach reumatycznych. Kurs opracowany jest z myślą o przekazaniu lekarzom rodzinnym wiedzy praktycznej dotyczącej zasad profilaktyki i leczenia najbardziej rozpowszechnionych schorzeń reumatycznych.

Kluczowe elementy wiedzy reumatologicznej dla lekarza rodzinnego to:

 • znajomość metod diagnostycznych oraz dostępnych badań z uwzględnieniem ich właściwego doboru;
 • umiejętność leczenia oraz terapii chorych z chorobami reumatycznymi;
 • umiejętność współpracy z lekarzem reumatologiem;
 • właściwa komunikacja z chorym;
 • umiejętność podstawowego badania reumatologicznego: podmiotowego i przedmiotowego.
   

Aktualne informacje na stronie pod adresem Kurs Reumatologii Praktycznej

Raporty / Ekspertyzy

 • Stan Opieki Reumatologicznej w Polsce - Raport Uczelni Łazarskiego (pobierz plik)